Gevinstskatt – arvet bolig eller fritidseiendom

Etter at arveavgiften ble avviklet i 2014, ble det i stedet innført et prinsipp som kales kontinuitetsprinsippet for beregning av skatt ved salg av arvede boliger og fritidseiendommer. Skattemessig kontinuitet er at arvingen overtar inngangsverdien til arvelater. Inngangsverdi er den prisen som arvelater opprinnelig kjøpte eiendommen for. Inngangsverdien vil bli brukt ved eventuell gevinstberegning dersom man selger eiendommen. Innføring av kontinuitetsprinsippet gjør derfor at noen nå må betale gevinstskatt ved salg av bolig som før kunne selges skattefritt. Det samme gjelder ved gaveoverføring.

Fordi du som arving overtar arvelaters skatteposisjon, kan du selge boligen skattefritt dersom arvelater selv kunne ha gjort dette. Arvelater kunne solgt boligen videre skattefritt dersom han/hun var eier i minst ett år og brukte boligen som sin egen i minst ett av de to siste årene, jf. skatteloven § 9 – 3, (2) litra b. Dette samme gjelder hvis arvelater har vært hindret i å bruke boligen, for eksempel fordi han har vært på sykehjem,

For fritidseiendom kunne arvelater solgt hytta skattefritt dersom han hadde brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte årene før realisasjonen, jf. skatteloven § 9 – 3 (4).  

Skatteplikten oppstår ved salg dersom arvelater selv ikke kunne solgt boligen skattefritt. Det vil typisk være tilfellet der boligen har blitt leid ut eller der arvelater har flere boliger. I utgangspunktet kan man bare opparbeide botid på en bolig, men det kan tenkes visse unntak for tilfeller på grunn av fravær på grunn av arbeid, studier eller samlivsbrudd. For ferieboliger kan det opparbeides botid på flere fritidsboliger av gangen, for eksempel om man har både sommer- og vinterhytte.

Hvis du har arvet en bolig eller fritidseiendom, som arvelater ikke selv kunne solgt skattefritt, og du selger den videre med en gang, må du etter de nye reglene betale gevinstskatt av den verdiøkning arvelater opparbeidet på boligen i sin levetid. Dette kan utgjøre en langt større kostnad enn den tidligere arveavgiften ville kommet på. For eksempel hvis arvelaters i sin tid kjøpte boligen for 1,5 millioner kroner overtar arvingen denne inngangsverdien. Om eiendommen økte i verdi til 7,5 millioner i arvelaters levetid, har det skjedd en verdiøkning på 6 million som det vil bli beregnet gevinstskatt av.

Men flytter du selv inn i boligen i ett år eller bruker fritidseiendommen i 5 år, opptjener du egen botid og kan etter dette selge videre uten å betale gevinstskatt.

forfatter

Dokumentavgift

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Overføring av fast eiendom skjer normalt ved salg,

Les mer »

Fremtidsfullmakt

 I en fremtidsfullmakt kan du på forhånd gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg, i tilfelle du skulle komme i

Les mer »

Dødsbo – fordeling av arv

Dette er mange ulike dødsboer og komplekse regler. Jeg vil her nøye meg med å skissere noen hovedregler. Det må først klargjøres hvem som

Les mer »