Dokumentavgift

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Overføring av fast eiendom skjer normalt ved salg, men kan også skje ved bl.a. arv eller gave.

Ved overføring av fast eiendom er det vanlig å utstede et skjøte som tinglyses. Tinglysing betyr at det overføres grunnbokshjemmel til eiendommen. Skjøter tinglyses i Statens kartverks registre, for å sikre notoritet og publisitet. Det betyr at tinglyser man overføringen av eiendom blir overføringen kontrollerbar, og kjent for allmenheten. Tinglysing er viktig for å unngå tvil om hva som har skjedd, dobbeltsalg, svindel mv.

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens verdi på tinglysings-tidspunktet. For eksempel hvis Marte og Peder selger huset sitt for kr. 10 millioner, må det betales dokumentavgift ved tinglysing av overskjøtingen til kjøper. Med dagens eiendomsverdier, kan dokumentavgiften bli en betydelig kostnad. I vårt eksempel koster tinglysingen av skjøtet kr. 250.000, og det er i første omgang den som sender inn skjøtet til tinglysing som får faktura på avgiften. Det er vanlig å kontraktsfeste at det er kjøper som betaler tinglysingen, og det anbefales å få bistand fra eiendomsmegler eller advokat til dette.

Hovedregelen er at det er dokumentavgift ved tinglysing av alle overføringer av fast eiendom. Det er imidlertid mange fritak for plikten til å betale dokumentavgift, her nevnes noen praktiske regler:

Et viktig unntak, er at det ikke beregnes dokumentavgift ved overføring av borettslagsandeler.

Det er også fritak for dokumentavgift for tinglysing av skjøte som overfører all type eiendom mellom ektefeller under ekteskapet, også særeie-eiendom. Det er også fritak i forbindelse med seperasjon og skilsmisse, men da ikke for særeieeiendom. Det er heller ikke dokumentavgift ved tinglysing av skjøte som overfører eiendom til gjenlevende ektefelle, ved den andre ektefellens død. Det samme gjelder når eiendom blir overført til arvinger etter loven i forbindelse med dødsfall eller skifte av uskiftet bo. Typisk når barna mottar arv etter mor og far. Det er imidlertid ikke fritak for de som er tilgodesett med arv av fast eiendom i testament, men det gis likevel fritak til testamentsarving når hjemmelserklæring og skjøte tinglyses samme dag.

Hvis gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo ønsker å overføre eiendom til arving etter avdøde, kan det kreves avgiftsfritak for arve-delen. Det er ikke fritak for den delen av eiendelen som er gjenlevende ektefelles andel av boet etter arv eller skifte av felleseiet. Ved utdelinger fra uskiftet bo er dokumentavgiftsreglene omstendelige og mange er ikke klar over omfanget av avgiftsplikten. Det er fornuftig å ta kontakt med en advokat eller andre kyndige for å få beregnet kostnaden ved overdragelser fra bl.a. uskiftete boer.

Mellom samboere er det ikke fritak for dokumentavgift ved overføring av eiendom i samlivet. Men det er fritak ved overføring av hjemmel til felles bosted i forbindelse med samlivsbrudd, når man har felles barn eller har bodd sammen i minst to år. Det er ikke fritak for hytter mv.

Ved overføring av bygning under oppføring skal det betales kun dokumentavgift av tomteverdien, ikke av bygningen. Det er verdt å merke seg at det ikke er fritak for dokumentavgift for ombygginger.

forfatter

Fremtidsfullmakt

 I en fremtidsfullmakt kan du på forhånd gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg, i tilfelle du skulle komme i

Les mer »

Dødsbo – fordeling av arv

Dette er mange ulike dødsboer og komplekse regler. Jeg vil her nøye meg med å skissere noen hovedregler. Det må først klargjøres hvem som

Les mer »