Fremtidsfullmakt

 I en fremtidsfullmakt kan du på forhånd gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg, i tilfelle du skulle komme i den situasjonen at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. For eksempel at du får en alvorlig svekket helse og helbred, typisk demens eller alzheimer sykdom.

Fremtidsfullmakten må du skrive før du er i en slik situasjon, og kan således være en slags forsikring for at økonomien din og personlige forhold blir ordnet på den måten du ønsker det av den du utpeker til å være din fullmektig.

 Fullmakten kan som nevnt omfatte både økonomiske og personlige forhold. Selv om det kan være vanskelig å forutsi alt hva man trenger hjelp til gjennom en fremtidsfullmakt, er det ofte en fordel å presisere nærmere hva fullmakten omfatter.

På det økonomiske området er det svært vanlig å gi bankfullmakter slik at fullmektigen får betalt regningene dine. Mange ønsker også å sikre seg at boligen blir solgt eller overdratt på det tidspunkt man eventuelt har fått en fast sykehjemsplass.

Det er viktig å gi nærmere direktiver om hvordan midlene etter salget skal disponeres.

Skal midlene settes på en høyrentekonto eller skal alt eller noe av midlene deles ut til arvinger og hvor mye skal settes av til ditt personlige behov. Skulle en ikke ha fremtidsfullmakt og være under vergemål, er det meget streng praksis for utdeling av midlene dine til arvingene dine eller til andre.

På det personlige plan er det mange forhold som kan være aktuelle å regulere. Som fra det mer trivielle, som rett til å hente ut medisiner på apoteket, som til det mer alvorlige forhold som rett til å bestemme hvor du skal bo, søke om sykehjemsplass mv. Mange ønsker også å regulere konkret om fullmektigen skal kunne gi gaver til jul, bursdager og liknende, og størrelsen på slike gaver.

Mange synes at det å få på plass en fremtidsfullmakt er vel så viktig som å tegne forsikring for ulike ulykker eller skade som kan ramme oss, og er et meget egnet verktøy for å stå bedre rustet hvis man blir så dårlig at man ikke lenger kan ta vare på seg selv.

Vi anbefaler ofte også å oppnevne en alternativ fullmektig, i tilfelle fullmektigen ikke lenger kan representere deg. Fullmektigene må selvsagt varsles og si seg villige til å være fullmektig.

Fremtidsfullmakten må du og eventuelt din fullmektig oppbevares selv i original. Det finnes ikke et offentlig oppbevaringstilbud. Det er derfor en god sikkerhetsforanstaltning at også fullmektigen eller fullmektigene får et originalt eksemplar til oppbevaring.

forfatter

Dokumentavgift

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Overføring av fast eiendom skjer normalt ved salg,

Les mer »

Dødsbo – fordeling av arv

Dette er mange ulike dødsboer og komplekse regler. Jeg vil her nøye meg med å skissere noen hovedregler. Det må først klargjøres hvem som

Les mer »