Ekteskap – hva er forskjellen på felleseie eller særeie, og sameie eller eneeie

Ekteskap representerer i de aller fleste tilfeller et økonomisk fellesskap. Lovreglene om ektefellenes råderett over sine respektive formuer og reglene om deling av formuen ved ekteskapets opphør reflekterer en avveining av på den ene siden det økonomiske fellesskapet, og på den andre siden hensynet til mest mulig uavhengighet for hver ektefelle. Utgangspunktet etter ekteskapsloven § […]

Dødsbo – fordeling av arv

Dette er mange ulike dødsboer og komplekse regler. Jeg vil her nøye meg med å skissere noen hovedregler. Det må først klargjøres hvem som er arvinger. Dernest må eiendeler, formue og gjeld avdøde etterlater seg kartlegges. Er det særkullsbarn eller andre som er arveberettiget? Foreligger det et testament som bestemmer noe om fordelingen av arven? […]

Gevinstskatt – arvet bolig eller fritidseiendom

Etter at arveavgiften ble avviklet i 2014, ble det i stedet innført et prinsipp som kales kontinuitetsprinsippet for beregning av skatt ved salg av arvede boliger og fritidseiendommer. Skattemessig kontinuitet er at arvingen overtar inngangsverdien til arvelater. Inngangsverdi er den prisen som arvelater opprinnelig kjøpte eiendommen for. Inngangsverdien vil bli brukt ved eventuell gevinstberegning dersom […]

Pliktdelsarv – barn / livsarvinger

Utgangspunktet i norsk rett er at arvelateren jf. arvelovens § 40 har fri adgang til i testament å bestemme hvordan eiendeler skal fordeles etter hans død. Etter arvelovens system blir arven skjematisk fordelt på ektefelle og slektninger. I testament kan arvelateren fordele sin formue på en annen måte enn det lovens normalordning legger opp til. […]

Ektepakt  – særeie og andre bestemmelser om formuen mellom ektefeller

Særeie betegner at ektefellenes eiendeler og formue ved opphør av ekteskapet er unntatt fra deling. En avtale om særeie må inngås i ektepakts form, dvs. ære underskrevet eller godtatt av begge ektefeller i nærvær av to vitner. Det er ikke full frihet til å avtale hva som helst i en ektepakt. En ektepakts innhold er […]