FREMTIDSFULLMAKT

I en fremtidsfullmakt kan du gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser enten det er på grunn av alvorlig svekket helse og helbred eller demens, men også om du skulle bli rammet av sinnslidelse.

I en fremtidsfullmakt kan du gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg etter at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser enten det er på grunn av alvorlig svekket helse og helbred eller demens, men også om du skulle bli rammet av sinnslidelse.

Fullmakten kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Selv om det kan være vanskelig å forutsi hva man trenger hjelp til gjennom en fremtidsfullmakt er det en fordel å presisere hva fullmakten omfatter.

Høyesterett tok nylig stilling til at skifte av fullmaktsgivers uskiftebo var omfattet av en fremtidsfullmakt. Fullmektigene hadde kompetanse til å kreve skifte av uskifteboet. Høyesterett kom til at det å kreve skifte av et uskiftebo på vegne av fullmaktsgiver er et personlig forhold.

Dette er et av flere forhold det kan være grunn til å tenke gjennom når man skriver fremtidsfullmakt, om fullmakten skal omfatte retten til å kreve skifte eller om det skal være avskåret.

Det er derfor vanlig å presisere fullmaktens nærmere omfang. På det økonomiske området er det svært vanlig å gi bankfullmakter og sikre seg at boligen blir solgt eller overdratt på det tidspunkt man er kommet på en fast sykehjemsplass. Det er viktig å gi nærmere direktiver om hvordan midlene etter salget skal disponeres. Skal midlene settes på en høyrentekonto eller skal alt eller noe av midlene deles ut til arvinger?

Skulle en ikke ha fremtidsfullmakt og være under vergemål, er det meget streng praksis for utdeling av midler, noe som ikke kan påregnes.

På det personlige plan er mange forhold aktuelle, som fra det mer trivielle, så som rett til å hente ut medisiner, som til det mer alvorlige forhold som rett til å representere interessene dine overfor helse-
og behandlingstilbudene med mer.

Å få på plass en fremtidsfullmakt er vel så viktig slik jeg ser det som å tegne forsikring for ulike ulykker eller skade som kan ramme oss, og er et meget egnet verktøy for å stå bedre rustet hvis man blir så dårlig at man ikke lenger kan ta vare på seg selv.

Skulle din fullmektig selv ikke være i stand til å ivareta dine interesser av kanskje samme grunn, vil det være fornuftig å oppnevne en sekundær fullmektig. Fullmektigene må selvsagt varsles og si seg villige til å være fullmektig. Fremtidsfullmakten må oppbevares selv. Det finnes ikke et offentlig oppbevaringstilbud. Det er derfor en god sikkerhetsforanstaltning at også fullmektigen eller fullmektigene får et originalt eksemplar til oppbevaring. Du kan også be din advokat om å oppbevare et eksemplar.

forfatter