Dokumentavgift

Dokumentavgift er en særavgift som må betales ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Overføring av fast eiendom skjer normalt ved salg, men kan også skje ved bl.a. arv eller gave. Ved overføring av fast eiendom er det vanlig å utstede et skjøte som tinglyses. Tinglysing betyr at det overføres grunnbokshjemmel til eiendommen. […]

Fremtidsfullmakt

 I en fremtidsfullmakt kan du på forhånd gi fullmakt til én eller flere personer om å representere deg, i tilfelle du skulle komme i den situasjonen at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. For eksempel at du får en alvorlig svekket helse og helbred, typisk demens eller alzheimer sykdom. Fremtidsfullmakten […]

Ekteskap – hva er forskjellen på felleseie eller særeie, og sameie eller eneeie

Ekteskap representerer i de aller fleste tilfeller et økonomisk fellesskap. Lovreglene om ektefellenes råderett over sine respektive formuer og reglene om deling av formuen ved ekteskapets opphør reflekterer en avveining av på den ene siden det økonomiske fellesskapet, og på den andre siden hensynet til mest mulig uavhengighet for hver ektefelle. Utgangspunktet etter ekteskapsloven § […]

Dødsbo – fordeling av arv

Dette er mange ulike dødsboer og komplekse regler. Jeg vil her nøye meg med å skissere noen hovedregler. Det må først klargjøres hvem som er arvinger. Dernest må eiendeler, formue og gjeld avdøde etterlater seg kartlegges. Er det særkullsbarn eller andre som er arveberettiget? Foreligger det et testament som bestemmer noe om fordelingen av arven? […]

Gevinstskatt – arvet bolig eller fritidseiendom

Etter at arveavgiften ble avviklet i 2014, ble det i stedet innført et prinsipp som kales kontinuitetsprinsippet for beregning av skatt ved salg av arvede boliger og fritidseiendommer. Skattemessig kontinuitet er at arvingen overtar inngangsverdien til arvelater. Inngangsverdi er den prisen som arvelater opprinnelig kjøpte eiendommen for. Inngangsverdien vil bli brukt ved eventuell gevinstberegning dersom […]

Pliktdelsarv – barn / livsarvinger

Utgangspunktet i norsk rett er at arvelateren jf. arvelovens § 40 har fri adgang til i testament å bestemme hvordan eiendeler skal fordeles etter hans død. Etter arvelovens system blir arven skjematisk fordelt på ektefelle og slektninger. I testament kan arvelateren fordele sin formue på en annen måte enn det lovens normalordning legger opp til. […]

Ektepakt  – særeie og andre bestemmelser om formuen mellom ektefeller

Særeie betegner at ektefellenes eiendeler og formue ved opphør av ekteskapet er unntatt fra deling. En avtale om særeie må inngås i ektepakts form, dvs. ære underskrevet eller godtatt av begge ektefeller i nærvær av to vitner. Det er ikke full frihet til å avtale hva som helst i en ektepakt. En ektepakts innhold er […]

Retten til uskiftet bo – bør retten alltid brukes?

De fleste som har mulighet til å sitte i uskiftet bo benytter muligheten. Det er allikevel en del forhold som bør vurderes før man som gjenlevende ektefelle eller samboer leverer inn begjæring til retten om opprettelse av uskiftet bo. Den typiske situasjon er at gjenlevende var gift med avdøde. I det følgende kommer jeg inn […]